CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

07/09/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Quyết định nghỉ hưu:

1. Ông Lê Văn Chành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, từ ngày 01/11/2023.

2. Ông Trương Văn Minh – Phó Tổng giám đốc, từ ngày 01/10/2023.

Thông tin chi tiết: TRC_769 CONG BO THONG TIN_QĐ NGHI HUU

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT

TRC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2024

17/04/2024

Thông tin chi tiết: 20240417 – TRC – BCTC rieng Quy 1 2024 20240417 – TRC – BCTC hop nhat Quy 1 2024 20240417 – TRC – Giai trinh LNST BCTC Quy 1 2024 tang so cung ky nam 2023