CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Cơ cấu tổ chức

27/06/2022

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

00 SO DO CONG TY TRC min scaled

2. ĐẢNG ỦY CÔNG TY

1 DANG UY CONG TY TRC min scaled

3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

SO DO HOI DONG QUAN TRI min

4. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

3 BAN TGD TRC min scaled5. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

BKS TRC scaled

6. ĐOÀN THỂ CÔNG TY

SO DON DOAN THE CHINH TR min