CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Đơn vị trực thuộc

20/05/2022

NÔNG TRƯỜNG CAO SU GÒ DẦU

Trụ sở: Xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, TN

Tel: 066 3 859 626

Fax: 066 3 859 626

NÔNG TRƯỜNG CAO SU CẦU KHỞI

Trụ sở: Xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu, TN

Tel: 066 3 773 453

Fax: 066 3 773 453

NÔNG TRƯỜNG CAO SU BẾN CỦI

Trụ sở: Xã Bến Củi, H.Dương Minh Châu, TN

Tel: 066 3 774 416

Fax: 066 3 774 772