CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
MU SVR 3L MOI min

MỦ CAO SU SVR 3L

Mã SP: SVR 3L

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CAO SU SVR 3L – THEO TCVN 3769:2016

1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn : 0,03
2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn     : 0,50
3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn     : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng, không lớn hơn    : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn      : 35
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn    : 60
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn    : 6
8. Độ nhớt Mooney ML (1 + 4) tại 100oC     : –

9. Hàm lượng gel, % khối lượng, không lớn hơn : –