CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN

10/05/2022

5 XI NGHIEP CKCB min

Xí nghiệp cơ khí chế biến là một đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần cao su Tây Ninh.

+ Tổng số CBCNV hiện nay là 128. Trong đó gồm có
  • Ban giám đốc
  • 01 phòng chức năng nhiệm vụ
  • 01 đội xe vận chuyển
  • 01 xưởng cơ khí
  • 01 dây chuyền chế biến mủ cốm với công suất 5.000 tấn/năm
  • 02 dây chuyền chế biến mủ ly tâm 60% DRC với công suất 10.000 tấn/năm.

+ Chế biến các loại sản phẩm cao su SVR 3L, SVR 5, SVR10, SVR20, SVR CV60, theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
+ Nhiệm vụ chính: Chế biến mủ cao su nguyên liệu thành sản phẩm cao su bán thành phẩm.