CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

13/03/2013

– Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
– Trụ sở chính: Quốc lô 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
– Điện thoại: 066.3853606-3853232
– Fax: 066.3853608
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh
– Mã chứng khoán: TRC
– Mã ISIN: VN000000TRC4
– Mệnh giá: 10,000 đồng
– Sàn giao dịch: HOSE
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2013
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

– Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện : 18/04/2013

– Địa điểm thực hiện : Số 79 Quốc lộ 22B- Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

– Nội dung họp : Họp Đại hội cổ đông năm 2013

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TRC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/03/2013

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.