CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC-QUYẾT ĐỊNH THÔI LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM, KHÔNG ỨNG CỬ CHỨC VỤ TV.HĐQT,THÔI ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

30/10/2023

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT

TRC-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2024

17/04/2024

Thông tin chi tiết: 20240417 – TRC – BCTC rieng Quy 1 2024 20240417 – TRC – BCTC hop nhat Quy 1 2024 20240417 – TRC – Giai trinh LNST BCTC Quy 1 2024 tang so cung ky nam 2023