CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC-Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

05/05/2023

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

07/12/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty: Ông Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực từ ngày 22/12/2023. TRC- CV1020-Thông báo thay đổi nhân sự