CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC MỜI THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

16/03/2010

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng qu ả n trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT , nhiệm kỳ 2007-2011 gồm có 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị ( 2007-2011 ) Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

-Căn cứ điều 24 điều lệ Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 25/3/2008.

-Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

-Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

-Có trình độ học vấn từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật .

-Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

II. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT bao gồm :

-Đơn đề cử ứng cử viên vào HĐQT;

-Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

-Bản sao CMTND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn , trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng ).

III. Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên gửi về địa chỉ sau chậm nhất 17 giờ 00 ngày 23/03/2010

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Thái Bình

Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Tel : 0663.853606 Fax 0663.853608

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH