CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá vườn cây cao su thanh lý

11/11/2022

Công ty CPCS Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn đơn vị/tổ chức thẩm định giá tài sản là “Vườn cây cao su thanh lý để trồng tái canh năm 2023”

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây