CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2023

18/04/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Nghị quyết gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.

TRC-NQ365- Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023