CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC ĐIỀU CHỈNH NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

13/03/2011

TRC xin thông báo điều chỉnh ngày chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 là: 8 giờ 30, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Chi tiết về Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Xem hoặc Tải về tại đây