CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC ĐIỀU CHỈNH NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

13/03/2011

TRC xin thông báo điều chỉnh ngày chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 là: 8 giờ 30, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Chi tiết về Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT