CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021

19/11/2021

TRC- CBTT: Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021; tỷ lệ 10%/mệnh giá
Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

08/05/2023

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS, kể từ ngày 01/6/2023. TRC-QĐ421- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc […]