CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- CBTT Nộp hộ thuế TNCN từ cổ tức Đợt 1 năm 2021

27/12/2021

TRC- CBTT: Trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông là cá nhân nhận cổ tức Đợt 1 năm 2021.
Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- Công bố thông tin

26/01/2022

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021 2. Nghị quyết số 91/NQHĐQT-CSTN ngày 26/01/2022 Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây