CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

29/03/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo thường niên năm 2022.

TRC-304- BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

07/12/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty: Ông Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực từ ngày 22/12/2023. TRC- CV1020-Thông báo thay đổi nhân sự

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

31/10/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty. Thông tin chi tiết:20231031 – TRC – CBTT NQ QD cua HDQT ve cong tac can bo Cong ty