CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

12/03/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Giải trình LNST BCTC hợp nhất so với năm 2021.

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022

02/03/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Giải trình LNST BCTC riêng so với năm 2021. Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- Công bố thông tin

10/02/2023

Công ty CPCS Tây Ninh công bố Nghị quyết số 126/NQHĐQT-CSTN ngày 10/02/2023 Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây.