CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

07/04/2014

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tay Ninh Rubber Joint Stock Company would like to invite Shareholder to attend The Annual General Shareholders Meeting 2014

Thời gian: 08 giờ, thứ Sáu, ngày 25/04/2014

Time: 08 am, Friday, 25 April 2014

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

(Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Venue: Office Hall, Tay Ninh Rubber Joint Stock Company

(National Road 22B, Hiep Thanh townlet, Go Dau district, Tay Ninh province)

Để công tác tổ chức và tiếp đón cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự qua các hình thức fax, email hoặc điện thoại theo thông tin sau:

In order to deliver a good welcoming and receiving services to shareholders, please kindly confirm your attendance through the following means of communication:

Điện thoại/ Tel: 066.3853606

HOTLINES: 0918.122873

Fax: 066.3853608

Email: taniruco@gmail.com

Chi tiết Thư mời Xem hoặc Tải về tại đây
( Invitation – Please download here )

Chi tiết Giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền Xem hoặc tải về tại đây
(Registration form & Letter of authorization – Please download here )

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT