CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

01/04/2013

Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) mời Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2013 tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian tổ chức: 8h ngày 18/04/2013
Đại điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
(Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Để biết thêm chi tiết có thể xem Thư mời đính kèm hoặc liên lạc theo thông tin như sau:
Công ty CP Cao su Tây Ninh
ĐT: (066) 3853606 – 3853232
Fax: (066) 3853608
Hotline: (066) 3505060
Email: taniruco@gmail.com
Website: www.taniruco.com.vn

Chi tiết Thư mời Xem hoặc Tải về tại đây
Chi tiết Giấy ủy quyền Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT