CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

03/03/2009

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Mã chứng khoán : TRC
Mệnh giá : 10.000 đ/cp
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2009
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/3/2009
Mục đích:
– Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 vào ngày 10/4/2009, tại Văn phòng Công ty TRC (QL 22b Hiệp Thạnh- Gò Dầu- Tây Ninh).
– Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền: Tỉ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (500 đồng/cp), thời gian thực hiện 1/4/2009.

Đã ký
Phó Tổng Giám Đốc HoSE

Lê Nhị Năng

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT