CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

03/03/2009

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Mã chứng khoán : TRC
Mệnh giá : 10.000 đ/cp
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2009
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/3/2009
Mục đích:
– Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 vào ngày 10/4/2009, tại Văn phòng Công ty TRC (QL 22b Hiệp Thạnh- Gò Dầu- Tây Ninh).
– Trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền: Tỉ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (500 đồng/cp), thời gian thực hiện 1/4/2009.

Đã ký
Phó Tổng Giám Đốc HoSE

Lê Nhị Năng