CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PTCS

16/01/2024

CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU LÀ CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH.

Thông ti chi tiết: Thông báo tuyển dụng