CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

16/03/2010

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần cao su Tây Ninh , Hội đồng quản trị triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2010.

1- Thời gian tổ chức đại hội : 8 giờ , ngày 09 tháng 04 năm 2010.

2- Địa điểm tổ chức đại hội : Hội Trường Công ty cổ phần cao su Tây Ninh. Số 149 QL 22B , Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

3- Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo thường niên 2009, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 và các vấn đề có liên quan khác.

Địa chỉ tải tài liệu Đại hội website.www.taniruco.com.vn

4- Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (19/03/2010).

5- Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 05/04/2010.

6- Cổ đông tham dự Đại hội: Vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), . Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND hoặc hộ chiếu của Cổ đông (bản sao) và CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC)

– Địa chỉ : Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Số 149 QL 22B , Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh , huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

– Điện thoại : 0663. 853 606- 0663 853232. Fax : 066 3853 608 . Email:taniruco@gmail.com

– Người liên hệ : Ông Nguyễn Thái Bình: 0662 505060 -0918122873.

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty cổ phần cao su Tây Ninh.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

TRỊNH VĂN VĨNH