CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

09/02/2015

Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Chi tiết Thông báo Xem hoặc Tải về tại đây