CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

12/01/2023

Thông báo đấu giá tài sản: Vườn cây cao su thanh lý để trồng tái canh năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN