CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

13/02/2020

TRC – Chi tiết Báo cáo Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

08/05/2023

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS, kể từ ngày 01/6/2023. TRC-QĐ421- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc […]