CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

13/02/2020

TRC – Chi tiết Báo cáo Xem hoặc Tải về tại đây

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

07/12/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty: Ông Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực từ ngày 22/12/2023. TRC- CV1020-Thông báo thay đổi nhân sự

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

31/10/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty. Thông tin chi tiết:20231031 – TRC – CBTT NQ QD cua HDQT ve cong tac can bo Cong ty