CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2008

13/02/2008

Số : 112/SGDHCM-NY
Tp. Hồ CHí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2008
THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông như sau:
– Tổ chức niêm yết : Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh
– Mã chứng khoán: TRC
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá : 10.000 đ (Mười nghìn đồng)
– Ngày giao dịch hưởng quyền: 21/02/2008
– Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2008
– Mục đích sử dụng danh sách : Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2008
. Thời gian tổ chức : 25/03/2008
. Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần cao su Tây Ninh. Địa chỉ : Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Trung tâm lưu ký chứng khoán , chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TRC vào ngày : 22 , 25 và 26/02/2008.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Hùng

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT