CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020

01/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
1. Chương trình ĐHCĐ 2020Tải về tại đây
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2019 Tải về tại đây
3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 Tải về tại đây
4 .Báo cáo Ban TGĐ năm 2019 Tải về tại đây
5. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019 Tải về tại đây
6. Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ 2020 Tải về tại đây