CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020

01/06/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
1. Chương trình ĐHCĐ 2020Tải về tại đây
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2019 Tải về tại đây
3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 Tải về tại đây
4 .Báo cáo Ban TGĐ năm 2019 Tải về tại đây
5. Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019 Tải về tại đây
6. Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ 2020 Tải về tại đây

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT