CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020

16/03/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
1. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2019 Tải về tại đây
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 Tải về tại đây
3. Báo cáo Ban TGĐ năm 2019 Tải về tại đây