CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

16/04/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 Tải về tại đây
2. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và phương hướng 2019 Tải về tại đây
3. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2018 Tải về tại đây
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2018 Tải về tại đây
5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây