CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

16/04/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 Tải về tại đây
2. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và phương hướng 2019 Tải về tại đây
3. Báo cáo tài chính Hợp nhất (kiểm toán) năm 2018 Tải về tại đây
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2018 Tải về tại đây
5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT