CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017

10/04/2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

  1. Chương trình Đại hội Tải về tại đây
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 Tải về tại đây
  3. Báo cáo kết quả SXKD 2016 và phương hướng 2017 Tải về tại đây
  4. Báo cáo tài chính năm 2016 Tải về tại đây
  5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2016 Tải về tại đây
  6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây
  7. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2016 & KH 2017 Tải về tại đây
  8. Tờ trình ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về tại đây