CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

29/03/2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

 1. Chương trình Đại hội Tải về tại đây
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 Tải về tại đây
 3. Báo cáo kết quả SXKD 2015 và phương hướng 2016 (ĐANG CẬP NHẬT)
 4. Báo cáo tài chính Hợp nhất đã Kiểm toán năm 2015 Tải về tại đây
 5. Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã Kiểm toán năm 2015 Tải về tại đây
 6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2015 Tải về tại đây
 7. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây
 8. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2015 & KH 2016 Tải về tại đây
 9. Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán Tải về tại đây
 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2016 Tải về tại đây
 11. Dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp 2014 Tải về tại đây
 12. Tóm tắt so sánh thay đổi trọng yếu Điều lệ sửa đổi 2016 Tải về tại đây
TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT