CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

29/03/2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

 1. Chương trình Đại hội Tải về tại đây
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 Tải về tại đây
 3. Báo cáo kết quả SXKD 2015 và phương hướng 2016 (ĐANG CẬP NHẬT)
 4. Báo cáo tài chính Hợp nhất đã Kiểm toán năm 2015 Tải về tại đây
 5. Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã Kiểm toán năm 2015 Tải về tại đây
 6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2015 Tải về tại đây
 7. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây
 8. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2015 & KH 2016 Tải về tại đây
 9. Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán Tải về tại đây
 10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2016 Tải về tại đây
 11. Dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp 2014 Tải về tại đây
 12. Tóm tắt so sánh thay đổi trọng yếu Điều lệ sửa đổi 2016 Tải về tại đây