CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015

03/04/2015

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

  1. Chương trình Đại hội Tải về tại đây
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 Tải về tại đây
  3. Báo cáo kết quả SXKD 2014 và phương hướng 2015 Tải về tại đây
  4. Báo cáo đầu tư bên ngoài Tải về tại đây
  5. Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 (đã Kiểm toán) Tải về tại đây
  6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2014 Tải về tại đây
  7. Tờ trình xin ý kiến Đại hội Tải về tại đây
  8. Tờ trình Phân phối lợi nhuận Tải về tại đây
  9. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2014 & KH 2015 Tải về tại đây
  10. Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán Tải về tại đây