CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

17/04/2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

  1. Chương trình Đại hội Tải về tại đây
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 Tải về tại đây
  3. Báo cáo kết quả SXKD 2013 và phương hướng 2014 Tải về tại đây
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 (đã Kiểm toán) Tải về tại đây
  5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2013 Tải về tại đây
  6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2013 & KH 2014 Tải về tại đây
  7. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2013 & KH 2014 Tải về tại đây
  8. Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán Tải về tại đây
  9. Tờ trình bổ sung thay đổi điều lệ Tải về tại đây
TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT