CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014

17/04/2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

  1. Chương trình Đại hội Tải về tại đây
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 Tải về tại đây
  3. Báo cáo kết quả SXKD 2013 và phương hướng 2014 Tải về tại đây
  4. Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 (đã Kiểm toán) Tải về tại đây
  5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2013 Tải về tại đây
  6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2013 & KH 2014 Tải về tại đây
  7. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS 2013 & KH 2014 Tải về tại đây
  8. Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán Tải về tại đây
  9. Tờ trình bổ sung thay đổi điều lệ Tải về tại đây