CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012

04/04/2012

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) như sau:

 1. Chương trình đại hội 2012 Tải về tại đây
 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011 Tải về tại đây
 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 Tải về tại đây
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 Tải về tại đây
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 Tải về tại đây
 6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2011 Tải về tại đây
 7. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS Tải về tại đây
 8. Tở trình chọn Công ty Kiểm toán Tải về tại đây
 9. Tờ trình bổ sung thay đổi Điều lệ Tải về tại đây
 10. Phụ lục đính kèm Tờ trình bổ sung thay đổi Điều lệ Tải về tại đây

Ngoài ra, Công ty CP Cao su Tây Ninh xin gửi kèm hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 như sau:

 1. Thư mời tham dự Đại hội Tải về tại đây
 2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội Tải về tại đây
 3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Tải về tại đây
 4. Sơ yếu lý lịch ứng cử Thành viên HĐQT và BKS năm 2012 Tải về tại đây
TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT