CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG – TRC 2011

29/03/2011

Tài liệu Đại hội cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh 2011 bao gồm:

01. Chương trình làm việc ĐHCĐ 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

02. Giấy mời tham dự ĐHCĐ 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

03. Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

04. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

05. Quy chế làm việc ĐHCĐ 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

06. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT 2011 Xem hoặc Tải về tại đây