CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – TRC 2011

08/04/2011

Tài liệu Đại hội cổ đông Thường niên 2011 Công ty CP Cao su Tây Ninh bao gồm:

01. Chương trình ĐHCĐ 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

02. Bìa ĐHCĐ Xem hoặc Tải về tại đây

03. Báo cáo SXKD 2010 và Kế hoạch 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

04. Báo cáo Hội Đồng Quản Trị Xem hoặc Tải về tại đây

05. Báo cáo Ban Kiểm Soát Xem hoặc Tải về tại đây

06. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS 2010 và 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

07. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2010 và 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

08. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2011 Xem hoặc Tải về tại đây

09. Báo cáo tái chính (kiểm toán) 2010 Xem hoặc Tải về tại đây