CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2008

21/10/2008

Tổng Giám Đốc đã ký

TRỊNH VĂN VĨNH

TRC