CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

TRC- Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022

28/11/2022

TRC- Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022; thông tin:

  • Ngày Đăng ký cuối cùng: Ngày 19/12/2022.
  • Ngày Thanh toán cổ tức: Ngày 31/3/2023.

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

08/05/2023

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS, kể từ ngày 01/6/2023. TRC-QĐ421- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc […]