CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

25/03/2021

1. Thư mời tham dự: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
2. Thông tin thủ tục đăng ký tham dự: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
4. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
5. Báo cáo tài chính năm 2020: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
6. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2021: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
7. Dự thảo Nghị quyết : Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
8. Phiếu biểu quyết: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2024 6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ 2024 6.1. QUY CHẾ BẦU CỬ 2024 7. BAO CAO – HOI DONG QUAN TRI 2024 7.1. BAO CAO – THANH VIEN HĐQT DOC LAP 2024 8. BAO CAO – BAN KIEM SOAT 2024 9. BAO CAO – BAN DIEU HANH 2024 10. BAO […]

TRC- THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

09/05/2024

1. 20240509 -TRC-CBTT. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2024 2. MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 3. MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ 31.5.2024 4.1. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- CÁ NHÂN 4.2. MẪU ĐỀ CỬ HDQT- NHÓM 4.3. MẪU ỨNG CỬ HDQT