CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

25/03/2021

1. Thư mời tham dự: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
2. Thông tin thủ tục đăng ký tham dự: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
4. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
5. Báo cáo tài chính năm 2020: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
6. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2021: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
7. Dự thảo Nghị quyết : Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
8. Phiếu biểu quyết: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây