CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Công bố thông tin V/V ký hợp đồng với công ty kiểm toán 2018

23/07/2018

TRC – Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Chi tiết Báo cáo Xem hoặc Tải về tại đây

TRC- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

08/05/2023

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS, kể từ ngày 01/6/2023. TRC-QĐ421- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc […]