CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Công bố thông tin V/V ký hợp đồng với công ty kiểm toán 2017

27/06/2017

TRC – Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Chi tiết Báo cáo Xem hoặc Tải về tại đây