CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

CBTT V/V ÔNG PHẠM THANH HÒA ĐƯỢC BẦU VÀO CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

25/04/2019

TRC CBTT bau CT HDQT moi DHCD 2019 page 001

TRC- BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPCS TÂY NINH

08/05/2023

Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh bổ nhiệm có thời hạn Ông Hồ Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS, kể từ ngày 01/6/2023. TRC-QĐ421- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc […]