CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

CBTT V/V ÔNG PHẠM THANH HÒA ĐƯỢC BẦU VÀO CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

25/04/2019

TRC CBTT bau CT HDQT moi DHCD 2019 page 001

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

07/12/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty: Ông Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực từ ngày 22/12/2023. TRC- CV1020-Thông báo thay đổi nhân sự

TRC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

31/10/2023

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty. Thông tin chi tiết:20231031 – TRC – CBTT NQ QD cua HDQT ve cong tac can bo Cong ty