CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC

29/04/2016

Công ty CP Cao su Tây Ninh công bố thông tin v/v gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý I năm 2016

gia han nop BCTC scaled