CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

13/04/2021

NỘI DUNG: Chi tiết Xem hoặc Tải về tại đây
1. Báo cáo tài chính riêng quý I/2021
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021
3. Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020
4. Bổ sung thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Cv số 447/CSTN-TCKT ngày 12/04/2021