TIN MỚI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 , THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT , CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 , TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
(15/03/2022 03:12 am)

TRC công bố thông tin:

   - Báo cáo thường niên năm 2021

   - BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 (đính kèm)


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
15/03/2021 03:12 pm
TRC -   Báo cáo thường niên 2020 Công ty CP Cao su Tây Ninh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
16/03/2020 06:55 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2019 Công ty CP Cao su Tây Ninh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
13/02/2020 05:47 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2018 Công ty CP Cao su Tây Ninh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
20/03/2017 01:28 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2017 Công ty CP Cao su Tây Ninh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
13/04/2015 06:39 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2016 Công ty CP Cao su Tây Ninh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015
09/05/2013 07:03 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2015 Công ty CP Cao su Tây Ninh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
09/05/2013 03:41 am
TRC -   Báo cáo thường niên 2014 Công ty CP Cao su Tây Ninh

Báo cáo thường niên năm 2013 Báo cáo thường niên năm 2013
25/07/2012 12:38 am
TRC -  Báo cáo thường niên năm 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
TRC- Công bố thông tin
TRC- Công bố thông tin
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam