TIN MỚI
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 , THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT , CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG NĂM 2022 , TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
SAIGON VRG
KIMTIN GROUP
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Maybank Kim Eng

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022 BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022
(10/06/2022 09:07 am)

TRC- Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2022

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT THÔNG BÁO-DANH SÁCH UCV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
28/05/2022 10:56 am
TRC- Công bố thông tin ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
08/05/2022 07:25 am
TRC - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2022:
1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc,  bầu cử
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Báo cáo của Tổng giám đốc
6. Báo cáo tài chính (đã kiểm toán)
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
8. Mẫu đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2022 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2022
08/05/2022 05:39 am
TRC gửi Cổ đông:
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022
  2. Giấy xác nhận tham dự
  3. Giấy ủy quyền tham dự
Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

CBTT- TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 CBTT- TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
04/04/2022 07:03 am
TRC công bố thông tin:
- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Công bố thông tin về ĐHĐCĐ 2021 Công bố thông tin về ĐHĐCĐ 2021
29/06/2021 07:44 am
TRC- Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông 2021
  1. Biên bản Đại hội
  2. Nghị quyết Đại hội

Thông báo bổ sung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo bổ sung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
23/06/2021 07:06 am

1.   Thời gian tổ chức Đại hội: 08:00 ngày 29/06/2021 (đón khách từ 07:00).

2.   Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

3.   Số lượng Đại biểu: Dự kiến 20 người.

4.  Quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tất cả Cổ đông đến tham dự phải nghiêm túc tuân thủ và thực hiện theo các hướng dẫn Quy trình phòng, chống Covid-19 của Công ty.


TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
04/06/2021 09:47 am
TRC gửi Quý cổ đông tài liệu Đại hội:
   1. Chương trình Đại hội
   2. Quy chế làm việc
   3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
   4. Báo cáo của Ban kiểm soát
   5. Báo cáo của Tổng giám đốc
   6. Báo cáo tài chính (đã kiểm toán)
   7. Tờ trình
   8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thông tin chi tiết:  Xem hoặc Tải về tại đây

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2021 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2021
01/06/2021 12:57 am
TRC gửi Cổ đông:  
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021
  2. Chương trình ĐHĐCĐ 2021
  3. Giấy xác nhận tham dự
  4. Giấy ủy quyền tham dự
Thông tin chi tiết: Xem hoặc Tải về tại đây

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
06/05/2021 07:22 am
TRC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 26/05/2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
25/03/2021 07:48 am
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
23/03/2021 09:42 am
TRC - QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
23/03/2021 09:37 am
TRC - THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CBTT v/v Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CBTT v/v Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
16/06/2020 08:20 am
TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Nghị quyết & Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
16/06/2020 06:55 am
 Nghị quyết & Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CBTT v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (07/06/2020 02:08 pm)
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (05/06/2020 04:18 am)
Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (04/06/2020 07:12 am)
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (01/06/2020 01:33 am)
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (16/03/2020 06:51 am)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (25/04/2019 12:20 am)
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (25/04/2019 12:19 am)
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (16/04/2019 12:34 am)
Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 (15/04/2019 11:00 pm)
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (14/03/2019 07:46 am)
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
TRC- CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 6
TRC- CBTT Tạm ứng cổ tức Đợt 01 năm 2021
TRC- Công bố thông tin
TRC- Công bố thông tin
Công bố thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021
THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Giải trình LNST Quý IV-2020 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
Hiệp hội cao su Việt nam
Tạp Chí Cao Su Việt Nam