TIN MỚI
NIÊM YẾT THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN , THƯ NGỎ v/v Hợp tác tổ chức đấu giá cao su thanh lý , BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2018 , BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT CÔNG TY MẸ BÁN NIÊN NĂM 2019 ,
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN SẢN PHẨM LIÊN HỆ
 
 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẢNG GIÁ CAO SU CÁC THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO
TIN NGÀNH CAO SU
TIN CHỨNG KHOÁN
TUYỂN DỤNG
HỎI ĐÁP
HÌNH ẢNH
 
[ Download logo TANIRUCO ]
VRG
Citigroup Global Market Ltd (CGML)
Templeton Frontier Markets Fund
Korea Investment Management
Amersham Limited
Vietnam Holdings
Fullerton Fund Management
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
PXP Vietnam Fund

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019
(16/04/2019 12:34 am)

TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019
15/04/2019 11:00 pm
TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
14/03/2019 07:46 am
TRC -  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT v/v chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 CBTT v/v chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
14/03/2019 07:46 am
TRC -    chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Xem/Sửa mã html

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
30/06/2018 12:10 am
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018
26/06/2018 06:19 am
TRC -   Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018
18/06/2018 10:40 am
TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CBTT v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 CBTT v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
24/05/2018 01:31 am
TRC -   thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, dời sang ngày 29/06/2018 kèm theo Công văn chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh Xem/Sửa mã html

Công văn Tập đoàn trả lời v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 của CTCP Cao su Tây Ninh Công văn Tập đoàn trả lời v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 của CTCP Cao su Tây Ninh
24/05/2018 01:31 am
TRC -   v/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 sang tháng 06/2018

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
04/04/2018 03:01 am
TRC -  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018
04/04/2018 03:01 am
TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
03/05/2017 01:11 am
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017
10/04/2017 12:20 am
TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017
10/04/2017 12:17 am
TRC -  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC
29/04/2016 12:20 am
CBTT v/v gia hạn thời gian nộp BCTC Q1-2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (19/04/2016 12:40 am)
Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh (11/04/2016 02:53 am)
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (29/03/2016 01:17 am)
Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 (29/03/2016 12:42 am)
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (29/03/2016 12:12 am)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (17/04/2015 08:47 am)
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 (03/04/2015 07:06 am)
Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 (01/04/2015 06:59 am)
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (01/04/2015 12:28 am)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (09/02/2015 12:14 am)
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Kính mời Quý khách tham quan Phòng Thí nghiệm, Xí nghiệp sản xuất, và Công trình cao su của công ty chúng tôi. Sản phẩm được sản xuất theo một quy...
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu từ ngày 01/12 đến 31/12/2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu từ ngày 16/11 đến 30/11/2017
THÔNG BÁO Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu năm 2017
THƯ NGỎ V/v hợp tác tổ chức đấu giá cao su thanh lý
V/v trích nộp hộ 5% thuế TNCN của cổ đông cá nhân nhận cổ tức đợt 1 năm 2015
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Hiệp hội cao su Việt nam
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC)